phuy784:

sau khi nguoi bán key cho minh làm thủ tục tải phần mềm bảng hach thi cái Key đó có sử dụn cho người khác không

Được, nếu là reseller sẽ có quyền ngắt key bạn và ko cho bạn chơi , bán cho thằng khác. Nên cần thận mua phải scammer